У Wired вийшов спецпроект про українські мозаїки

Čytaty latynkoju
У Wired вийшов спецпроект про українські мозаїки

Проект «Ukraine’s Dizzying, Hyper-3 Mosaics» американське видання Wired втілило у фор­маті AMP Stories. Такий вид кон­тенту спеціаль­но адап­то­ваний під мобільні плат­форми, а ук­раїнські мо­заїки ста­ли од­ним із пер­ших подібних про­ектів західного медіа.

Як Wired представило українські мозаїки

«Ук­раїна здо­була не­залежність біль­ше 25 років то­му. Од­нак за­лиш­ки ко­мунізму все ще помітні. На ву­лицях по всій країні з про­паган­дистсь­ких мо­заїк все ще ся­ють об­личчя се­лян, кос­мо­навтів та інже­нерів». Всь­ого в про­екті дев’ять мо­нумен­таль­них робіт з ко­мен­та­рями.

Wired

Публікація ство­рена на ос­нові книж­ки «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaic», що ми­нуло­го ро­ку вий­шла у ви­дав­ниц­твах «Ос­но­ви» та DOM Publishers. Для ць­ого ви­дан­ня київсь­кий фо­тог­раф Євген Нікіфо­ров три ро­ки по­доро­жував Ук­раїною в по­шуках найбільш ціка­вих творів мис­тец­тва XX століття періоду ра­дянсь­ко­го мо­дернізму. Всь­ого митець відвідав 109 міст і сіл, в яких знай­шов біль­ше 1000 уцілілих мо­заїк. Цю кни­гу мож­на наз­ва­ти пер­шим ком­плексним досліджен­ням ра­дянсь­ко­го мо­нумен­таль­но­го мис­тец­тва.

Автора проекту приємно вразило те, що мо­заїки ра­дянсь­ко­го періоду зацікавили такі ве­ликі ви­дан­ня як Wired, The Guardians, Frankfurter Allgemeine Zeitung та інші.

Як­що до цієї те­ми є ува­га серед видань з та­кою а­уди­торією, то це, з од­но­го бо­ку, доз­во­лить при­вер­ну­ти до мо­нумен­таль­них робіт біль­ше ту­ристів, а з іншо­го — як­що про ро­боти го­ворять, це дає біль­ше шансів, що во­ни вціліють.

Євген Нікіфоров, фотограф

Київський фотограф додав, що за допомогою Instagram про­ек­ту @ukrainianmosaics відслідко­вує, що до­сить чи­мало внутрішніх та іно­зем­них ту­ристів в Ук­раїні прок­ла­дає мар­шру­ти за ло­каціями з мо­нумен­таль­ни­ми ро­бота­ми та архітек­ту­рою ра­дянсь­ко­го мо­дернізму.

За сло­вами Євге­на, фо­топ­ро­ект став до­сить відо­мим на За­ході, а кни­гу мож­на знай­ти у ба­гать­ох бібліоте­ках шкіл ди­зай­ну. Ог­ля­ди про цю ро­боту ви­ходи­ли у Німеч­чині, Бри­танії, Франції, Італії та інших країнах. Крім то­го, декіль­ка подібних про­ектів за­раз ве­дуть­ся у інших пос­тра­дянсь­ких країнах — Грузії, Ка­зах­стані, Таджикістані і світові медіа періодич­но про це роз­ка­зу­ють.

«У про­цесі досліджен­ня пе­ред фо­тозй­ом­ка­ми бу­ло знай­де­но знач­но біль­ше ма­теріалів, ніж бу­ло потрібно для однієї кни­ги. Це не тіль­ки невідомі до то­го мо­заїки, але й іме­на ав­торів, що не фігу­рува­ли у періодич­них ви­дан­нях, — по­яс­нює ав­тор кни­ги. — За­раз я пра­цюю над роз­ши­рен­ням зібра­ної ба­зи да­них та на­мага­юся фо­тог­ра­фува­ти ті ро­боти, що не бу­ли відзняті до то­го. Се­редній вік мо­заїк приб­лизно 50 років. Ро­боти зникають фізич­но — че­рез ре­мон­ти, при­родні чин­ни­ки або де­комунізацію. То­му потрібно їх задокументувати та опи­сати, по мож­ли­вості вста­новив­ши ав­торс­тво, чим я про­дов­жую зай­ма­тися».

Раніше ми повідомляли про те, Google дастьGoogle дасть змогу читати контент сайтів всередині листів змогу читати контент сайтів всередині листів. Корпорація запустила новий формат AMP «історії». Видавці отримали можливість створювати публікації, що складаються з декількох екранів із зображеннями і відео.