Реклама

УКУ запрошує на курс комунікацій для соцпідприємців

Ор­ганізація Practicum та Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет (УКУ) за­пус­ка­ють курс з ко­мунікацій в не­комерцій­но­му сек­торі. Ко­рисні ініціати­ви змо­жуть нав­чи­тись роз­повіда­ти про се­бе та за­луча­ти но­вих лю­дей, а де­яким із них до то­го ж до­помо­жуть в рам­ках прог­ра­ми  
Čytaty latynkoju
УКУ запрошує на курс комунікацій для соцпідприємців
  1. Головна
  2. Новини
  3. УКУ запрошує на курс комунікацій для соцпідприємців
  • Сподобався пост? Став вподобайку!
  • 0
Ор­ганізація Practicum та Ук­раїнсь­кий ка­толиць­кий універ­си­тет (УКУ) за­пус­ка­ють курс з ко­мунікацій в не­комерцій­но­му сек­торі. Ко­рисні ініціати­ви змо­жуть нав­чи­тись роз­повіда­ти про се­бе та за­луча­ти но­вих лю­дей, а де­яким із них до то­го ж до­помо­жуть в рам­ках прог­ра­ми  

У Києві бу­дуть нав­ча­ти то­му, як про­сува­ти соціаль­но важ­ливі зміни за допомогою курсу із комунікацій. За сло­вами ав­торів, на нь­ому мож­на бу­де дізна­тись про ос­но­ви ко­мунікацій, ро­боту з клієнта­ми та підряд­ни­ками, про ню­ан­си досліджень, стра­тегії, копірай­тинг, діджи­тал тощо.

Як часто відбуватимуться заняття  

За­нят­тя бу­дуть про­ходи­ти на базі Київсь­ко­го цен­тру УКУ – всь­ого 6 за­нять по 4 го­д про­тягом 3 місяців, плюс он­лайн-кон­суль­тації та зустрічі з мен­то­рами. Під час нав­чання учас­ни­ки бу­дуть співпра­цюва­ти з ре­аль­ни­ми соціаль­ни­ми про­ек­та­ми. За­яв­ки на участь прий­ма­ють­ся до 1 квітня, а най­ближ­чий курс прой­де з 14 квітня до 23 чер­вня. Вартість всь­ого курсу  нав­чання – 11 тис грн.

Нагадаємо, що Kyiv Smart City відібравKyiv Smart City відібрав українські стартапи для інкубаційної програми проекти для інкубаційної програми. Вони отримають ресурси, які допоможуть зробити їх продукти кращими. Це консультації з дизайну та продуктового менеджменту, фандрайзингу, коректного заповнення тендерної документації.

Share
Написати коментар
loading...