Як правильно оформити та підготувати наукову публікацію

Čytaty latynkoju
Як правильно оформити та підготувати наукову публікацію

  Період захисту магістерських, бакалаврських чи кандидатських розпочнеться незабаром — ми ж нагадаємо, що важливо враховувати, готуючись до захисту наукової роботи.

  Що є критичним для дисертації?

  Дисертації на здобуття наукових ступенів приймаються до захисту спеціалізованими вченими радами тільки за умови наявності певної кількості публікацій, виконаних у відповідності з певними правилами. Публікації рекомендується робити не в останній момент, а заздалегідь.

  Як оцінюється наукова цінність підготованої роботи?

  Кількість і якість публікацій з теми дослідження — одни із критеріїв оцінки наукової цінності роботи. Ставлення членів спеціалізованих рад до претендента більш прихильне, якщо число публікацій перевищує встановлене мінімальне число.

  Скільки публікацій треба, щоби подаватися на захист?

  Мінімальна кількість публікацій, які виходять друком до прийняття дисертації та до захисту повинні публікуватися в суворо визначених фахових виданнях, для здобуття наукового ступеня кандидата наук складає 5 статей. При цьому одна стаття повинна бути опублікована в іноземному виданні або у виданні України. Одна зі статей може бути опублікована в електронному виданні, інші потрібно публікувати в звичайних (паперових) виданнях.

  У галузі технічних і природничих наук допускається зробити на одну публікацію менше, замінивши її одним патентом на винахід, який пройшовши кваліфікаційну експертизу, безпосередньо стосується результатів дисертації (за наявності такого).

  Які обов’язкові вимоги до наукових статей?

  До складу наукової статті варто включити такі елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  Які складові для наукової статті?

  Стаття буде виглядати особливо добре, якщо в ній буде ідентифікована наукова новизна і буде більше свіжих посилань на дослідження кількох попередніх років, більше посилань на закордонні дослідження в цій області.

  Що важливо пам’ятати ще?

  Слід не забувати про те, що публікації повинні відображати результати дисертаційного дослідження. В іншому випадку вони можуть бути не зараховані в число мінімальних публікацій здобувача.