fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Jak ocinyty ta pidvyščyty efektyvnisť roboty buhgaltera

Як оцінити та підвищити ефективність роботи бухгалтера
U svoїj roboti kožen kerivnyk maje spravu z ocinkoju roboty personalu. Ce robyťsja zadlja rozuminnja, čy uspišno pracivnyk spravljajeťsja zi svoїmy obov’jazkamy ta čy maje dlja ćogo dostatnju kvalifikaciju, čy vidpovidajuť zarobitnij plati kiľkisť proektiv, ščo vede spivrobitnyk, ta pokladena na ńogo vidpovidaľnisť
У своїй роботі кожен керівник має справу з оцінкою роботи персоналу. Це робиться задля розуміння, чи успішно працівник справляється зі своїми обов’язками та чи має для цього достатню кваліфікацію, чи відповідають заробітній платі кількість проектів, що веде співробітник, та покладена на нього відповідальність
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Бухгалтер – це та професія, де моніторинг роботи є особливо необхідним. Це дозволяє тримати руку на пульсі всіх змін і новацій, вміти їх впровадити та вчасно навчити персонал. Оцінка роботи бухгалтера: основні показники. Найбільш наочно роботу бухгалтера характеризують кількісні показники, якими вимірюють обсяг, кількість і частоту виконуваних завдань: середня кількість банківських операцій; середня кількість виписок первинних документів; кількість видів операцій; кількість фахівців відділу; повторюваність типових завдань. Проте самі лише цифри не нададуть повної картини, тому що незамінним є якісний індикатор – коректність, складність і типовість виконуваних завдань. Наприклад, інколи складність завдання вимагає витрат великої кількості часу, і якщо за кількісним показником працівник програє, то за якісним (якщо, звісно, завдання буде виконано) лише виграє. Так само більше часу витрачають на завдання, яке виконується не щодня або залежить від інших людей, наприклад, перемовини з підрядниками. Якісний чинник можна виміряти наступними показниками: частота застосування штрафів; суми штрафів; причини застосування штрафів; повторюваність помилок; типовість і нетиповість завдань. Читатйте також: Must-have компетенції: сучасний бухгалтер та IT-технології. Варто зазначити, що важливою якістю для бухгалтера в даному випадку стане саме пунктуальність, уважність і вірно складений звіт. Найчастіше штраф можна отримати за несвоєчасне подання звітів у податкову, тому й варто пильно слідкувати за термінами, не пропускаючи потрібні дати. Як підвищити ефективність роботи бухгалтера. Автоматизація всіх ділянок роботи. На сьогоднішній день бухгалтери переважно працюють із програмами електронної звітності. Важливо перенести всі дані з безлічі папірців у програмний продукт — і ті самі звіти оформлювати стане значно простіше, та й часу на це йтиме менше. Налагодження чіткої зони відповідальності кожного співробітника та прозорих бізнес-процесів. Перекладання обов’язків на інших – це те, що уповільнює процес роботи будь-якої компанії. Всі бізнес-процеси, наприклад, зі складання проектних бюджетів, повинні бути прописані та відпрацьовані командою. Обовязки та ролі кожного учасника команди також мають бути чітко окреслені та розподілені. Доступ до корисної професійної інформації та даних із суміжних і взаємоповязаних професій. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо звикати до змін. І найчастіше ці зміни відбуваються саме в суміжних із бухгалтерією сферах: інформаційних технологіях, юриспруденції, аудиті. Керівник має подбати про курси підвищення кваліфікації для співробітника, тренінги. Вміння користуватися інноваційним програмним забезпеченням і знання останніх підзаконних актів не лише підвищать швидкість виконуваної роботи, а й допоможуть уникнути штрафів. Розробка формату проектної роботи. Які би тренінги не пройшов бухгалтер, інколи виникають завдання, в яких не розібратися без допомоги вузькоспеціалізованих експертів: юристів, аудиторів, економістів, податкових консультантів, фінансових менеджерів і фахівців з інших сфер. На допомогу прийде такий алгоритм вирішення завдань: kickoff meeting — перша зустріч із залученими експертами по вирішенню завдань, на якій визначаються основні елементи проекту: ролі кожного з учасників, терміни, періодичність, формат звітності про хід робіт; stand-ups meeting — 15-ти хвилинні ранкові зустрічі команди для обговорення статусу проекту, виявлення проблем і формування напрямків їх вирішення; conference call — подальші телефонні зустрічі для обговорення етапів виконання завдань проекту. Командна робота. Успішний проект можливий лише за умови злагодженої роботи кожного з його учасників. Так само можна сказати й про компанію загалом: якісне виконання своїх обов’язків кожним із співробітників забезпечує ефективність і прибутки. Один у полі не воїн – це саме про бізнес. Вимірювання виконаної роботи через KPI (ключові показники) та мотивація співробітників. Вище ми вже наводили приклади показників для оцінювання роботи працівників. Варто зазначити, що перевага оцінювання полягає не лише в правильному визначення премії чи заробітної плати. Сам співробітник, поглянувши на результати моніторингу, має нагоду проаналізувати свою роботу за певний термін у динаміці, що надасть додатковий стимул рухатися ще вище. Справедлива оцінка роботи працівника допоможе виявити його сильні та слабкі сторони, що в майбутньому збільшить ефективність виконуваної роботи. Також це може значно підвищити мотивацію співробітника для подальшої роботи. Пам’ятайте: натхненний і висококваліфікований працівник — це компанія, що процвітає.
Реклама 👇 Замовити

Buhgalter – ce ta profesija, de monitoryng roboty je osoblyvo neobhidnym. Ce dozvoljaje trymaty ruku na puľsi vsih zmin i novacij, vmity їh vprovadyty ta včasno navčyty personal.


Ocinka roboty buhgaltera: osnovni pokaznyky

Najbiľš naočno robotu buhgaltera harakteryzujuť kiľkisni pokaznyky, jakymy vymirjujuť obsjag, kiľkisť i častotu vykonuvanyh zavdań:

 • serednja kiľkisť bankivśkyh operacij;
 • serednja kiľkisť vypysok pervynnyh dokumentiv;
 • kiľkisť vydiv operacij;
 • kiľkisť fahivciv viddilu;
 • povtorjuvanisť typovyh zavdań.

Prote sami lyše cyfry ne nadaduť povnoї kartyny, tomu ščo nezaminnym je jakisnyj indykator – korektnisť, skladnisť i typovisť vykonuvanyh zavdań. Napryklad, inkoly skladnisť zavdannja vymagaje vytrat velykoї kiľkosti času, i jakščo za kiľkisnym pokaznykom pracivnyk «prograje», to za jakisnym (jakščo, zvisno, zavdannja bude vykonano) lyše «vygraje». Tak samo biľše času vytračajuť na zavdannja, jake vykonujeťsja ne ščodnja abo zaležyť vid inšyh ljudej, napryklad, peremovyny z pidrjadnykamy. Jakisnyj čynnyk možna vymirjaty nastupnymy pokaznykamy:

 • častota zastosuvannja štrafiv;
 • sumy štrafiv;
 • pryčyny zastosuvannja štrafiv;
 • povtorjuvanisť pomylok;
 • typovisť i netypovisť zavdań.
Čytajte takož: Must-have kompetenciї: sučasnyj buhgalter ta IT-tehnologiї

Varto zaznačyty, ščo važlyvoju jakistju dlja buhgaltera v danomu vypadku stane same punktuaľnisť, uvažnisť i virno skladenyj zvit. Najčastiše štraf možna otrymaty za nesvoječasne podannja zvitiv u podatkovu, tomu j varto pyľno slidkuvaty za terminamy, ne propuskajučy potribni daty.

Jak pidvyščyty efektyvnisť roboty buhgaltera

 • Avtomatyzacija vsih diljanok roboty. Na śogodnišnij deń buhgaltery perevažno pracjujuť iz programamy elektronnoї zvitnosti. Važlyvo perenesty vsi dani z bezliči papirciv u programnyj produkt — i ti sami zvity oformljuvaty stane značno prostiše, ta j času na ce jtyme menše.
 • Nalagodžennja čitkoї zony vidpovidaľnosti kožnogo spivrobitnyka ta prozoryh biznes-procesiv. Perekladannja obov’jazkiv na inšyh – ce te, ščo upoviľnjuje proces roboty buď-jakoї kompaniї. Vsi biznes-procesy, napryklad, zi skladannja proektnyh bjudžetiv, povynni buty propysani ta vidpraćovani komandoju. Obov’jazky ta roli kožnogo učasnyka komandy takož majuť buty čitko okresleni ta rozpodileni.
 • Dostup do korysnoї profesijnoї informaciї ta danyh iz sumižnyh i vzajemopov’jazanyh profesij. Svit zminjujeťsja švydše, niž my vstygajemo zvykaty do zmin. I najčastiše ci zminy vidbuvajuťsja same v sumižnyh iz buhgalterijeju sferah: informacijnyh tehnologijah, jurysprudenciї, audyti. Kerivnyk maje podbaty pro kursy pidvyščennja kvalifikaciї dlja spivrobitnyka, treningy. Vminnja korystuvatysja innovacijnym programnym zabezpečennjam i znannja ostannih pidzakonnyh aktiv ne lyše pidvyščať švydkisť vykonuvanoї roboty, a j dopomožuť unyknuty štrafiv.
 • Rozrobka formatu proektnoї roboty. Jaki by treningy ne projšov buhgalter, inkoly vynykajuť zavdannja, v jakyh ne rozibratysja bez dopomogy vuźkospecializovanyh ekspertiv: jurystiv, audytoriv, ekonomistiv, podatkovyh konsuľtantiv, finansovyh menedžeriv i fahivciv z inšyh sfer. Na dopomogu pryjde takyj algorytm vyrišennja zavdań:
  • kickoff meeting — perša zustrič iz zalučenymy ekspertamy po vyrišennju zavdań, na jakij vyznačajuťsja osnovni elementy proektu: roli kožnogo z učasnykiv, terminy, periodyčnisť, format zvitnosti pro hid robit;
  • stand-ups meeting — 15-ty hvylynni rankovi zustriči komandy dlja obgovorennja statusu proektu, vyjavlennja problem i formuvannja naprjamkiv їh vyrišennja;
  • conference call — podaľši telefonni zustriči dlja obgovorennja etapiv vykonannja zavdań proektu.
 • Komandna robota. Uspišnyj proekt možlyvyj lyše za umovy zlagodženoї roboty kožnogo z jogo učasnykiv. Tak samo možna skazaty j pro kompaniju zagalom: jakisne vykonannja svoїh obov’jazkiv kožnym iz spivrobitnykiv zabezpečuje efektyvnisť i prybutky. «Odyn u poli ne voїn» – ce same pro biznes.
 • Vymirjuvannja vykonanoї roboty čerez KPI (ključovi pokaznyky) ta motyvacija spivrobitnykiv. Vyšče my vže navodyly pryklady pokaznykiv dlja ocinjuvannja roboty pracivnykiv. Varto zaznačyty, ščo perevaga ocinjuvannja poljagaje ne lyše v pravyľnomu vyznačennja premiї čy zarobitnoї platy. Sam spivrobitnyk, pogljanuvšy na rezuľtaty monitoryngu, maje nagodu proanalizuvaty svoju robotu za pevnyj termin u dynamici, ščo nadasť dodatkovyj stymul ruhatysja šče vyšče.

Spravedlyva ocinka roboty pracivnyka dopomože vyjavyty jogo syľni ta slabki storony, ščo v majbutńomu zbiľšyť efektyvnisť vykonuvanoї roboty. Takož ce može značno pidvyščyty motyvaciju spivrobitnyka dlja podaľšoї roboty. Pam’jatajte: nathnennyj i vysokokvalifikovanyj pracivnyk — ce kompanija, ščo procvitaje.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: