fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

10 faktiv pro hudožnyka, kotryj stvoryv perši groši Ukraїny

10 фактів про художника, котрий створив перші гроші України

9 bereznja vidznačajuť ričnycju ne lyše vid dnja narodžennja Tarasa Ševčenka. V cej deń takož zgadujemo pro inšogo vydatnogo ukraїncja — Georgija Narbuta. Ce jogo avtorstvu naležav dyzajn peršyh ukraїnśkyh grošej, marok, gerba i naviť deržavnoї pečatky ta dejakyh skladovyh inter’jeru v ustanovah. Na časi diznatysja biľše pro ćogo neperesičnogo dijača
9 березня відзначають річницю не лише від дня народження Тараса Шевченка. В цей день також згадуємо про іншого видатного українця — Георгія Нарбута. Це його авторству належав дизайн перших українських грошей, марок, герба і навіть державної печатки та деяких складових інтер’єру в установах. На часі дізнатися більше про цього непересічного діяча
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Людина, котра створила символіку. Георгій Нарбут був творцем українського державного герба й печаті, грошових купюр і поштових марок української держави після падіння Російської імперії. Паперові гривні, поштові марки УНР, печатка та герб часів Гетьманату, дизайн меблів для державного сенату — все це створив Георгій Нарбут. Він виграв конкурс на кращий ескіз українських паперових грошей. Оформлюючи купюру, художник застосував орнаменти в дусі українського бароко XVII—XVIII ст., декоративні шрифти, зображення самостріла (герб Київського магістрату XVII – XVIII століть) і знака князя Володимира — тризуба, який згодом став державним гербом України. Він також є автором перших марок Української Народної Республіки. Цю копітку працю він поєднував з ілюструванням періодичних видань, книжок, створенням станкових графічних композицій. Прихильник та популяризатор старовини. Попри тривалий час життя за межами України, Григорій Нарбут став одним із першовідкривачів української художньої старовини як естетичного явища. Захопившись козаччиною, Георгій Іванович не тільки пише в українському стилі, а й починає говорити українською літературною мовою. Що далі, то більше заглиблюється він в українську історію, повертається до свого захоплення геральдикою. Майстер створює значну кількість гербів. Творець абетки у її графічному вимірі. Головною у творчості митця була робота над графічною серією Українська абетка. У 15 аркушах Абетки Нарбут демонструє велику, рідкісну різноманітність прийомів, що дали змогу в чорно-білих графічних аркушах втілити незліченну кількість персонажів, передати зачарування українською природою. Цю роботу було визнано справжнім шедевром. Створив художник також і численні обкладинки і заставки до книг, зокрема до Антології Миколи Зерова, до журналів Наше минуле, Мистецтво, ілюстрації до Енеїди Івана Котляревського. Уперше в Україні він ставив і практично вирішував завдання комплексного оформлення книги. Образи, відтворені Нарбутом в книжках та журналах, були в кожному домі. Доробок художника в галузі шрифту став вираженням епохи і на довгі роки наперед визначив розвиток цього виду мистецтва в Україні. Власними творами Георгій Нарбут дав творчий заповіт наступним поколінням українських графіків. Українські гроші Нарбута. Георгій Нарбут створив ескізи українських грошей трьох основних номіналів. Друкувалися вони в Берліні, звідки їх доставляли в Україну літаками. Працюючи над малюнком першого українського грошового знака, Георгій Іванович не копіював наявних банкнот, а створив особливий глибоко національний малюнок у стилі українського бароко. Читатйте також: Українка створила дизайн колекційної монети канадських доларів. Створені купюри отримали високу оцінку від найкваліфікованіших майстрів друкарства з Франції і Німеччини, тому нарбутівські банкноти можна вважати і художніми творами. В першій українській банкноті лише на одній зі сторін Нарбут використав 9 варіантів оригінального шрифту. 1919 року уряд Директорії під натиском ворога переїхав з Києва до Кам’янця-Подільського, який став фактично столицею України. Керівництво Держбанку ухвалює друкувати в місті гроші. Друкарня розміщувалася в нинішнім будинку індустріального коледжу, Державна скарбниця — в будинку коледжу культури та мистецтв. У Кам’янці-Подільському було випущено в обіг так звані думські гроші, тобто місцева грошова одиниця, а також банкнота за рисунком Нарбута, проект якої зроблено 1918 року. Найціннішою вважається ескіз Нарбутової банкноти, на якій зображено молоду українську селянку зі снопом пшениці та чоловіка у фартуху, що спирається на молот, — символ українського робітництва, в обрамленні вінка з квітів, плодів, овочів, пшениці. На зворотному боці — тризуб у лавровому вінку.   У 2006 році Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 120–річчю з дня народження Г.І. Нарбута, а поштою України та видавництвом Марка України було зроблено випуск комеморативної поштової марки з нагоди ювілею митця. І насамкінець пропонуємо нашим читачам перевірити знання деяких фактів із біографії видатного українського графіка: https://www.playbuzz.com/alexanderm45/3-9-2018-4-35-51-pm А якщо ви хочете пройти ще тести, зверніть увагу на наше опитування до дня народження Тараса Шевченка.
09.03.2018,21:00
0
foto z arhiviv «Kraїna»
Реклама 👇 Замовити

Ljudyna, kotra stvoryla symvoliku

Georgij Narbut buv tvorcem ukraїnśkogo deržavnogo gerba j pečati, grošovyh kupjur i poštovyh marok ukraїnśkoї deržavy pislja padinnja Rosijśkoї imperiї. Paperovi gryvni, poštovi marky UNR, pečatka ta gerb časiv Geťmanatu, dyzajn mebliv dlja deržavnogo senatu — vse ce stvoryv Georgij Narbut. Vin vygrav konkurs na kraščyj eskiz ukraїnśkyh paperovyh grošej. Oformljujučy kupjuru, hudožnyk zastosuvav ornamenty v dusi ukraїnśkogo baroko XVII—XVIII st., dekoratyvni šryfty, zobražennja samostrila (gerb Kyїvśkogo magistratu XVII – XVIII stoliť) i znaka knjazja Volodymyra — tryzuba, jakyj zgodom stav deržavnym gerbom Ukraїny.

Vin takož je avtorom peršyh marok Ukraїnśkoї Narodnoї Respubliky. Cju kopitku pracju vin pojednuvav z iljustruvannjam periodyčnyh vydań, knyžok, stvorennjam stankovyh grafičnyh kompozycij.

Pryhyľnyk ta populjaryzator starovyny

Popry tryvalyj čas žyttja za mežamy Ukraїny, Grygorij Narbut stav odnym iz peršovidkryvačiv ukraїnśkoї hudožńoї starovyny jak estetyčnogo javyšča. Zahopyvšyś kozaččynoju, Georgij Ivanovyč ne tiľky pyše v «ukraїnśkomu styli», a j počynaje govoryty ukraїnśkoju literaturnoju movoju. Ščo dali, to biľše zaglybljujeťsja vin v ukraїnśku istoriju, povertajeťsja do svogo zahoplennja geraľdykoju. Majster stvorjuje značnu kiľkisť gerbiv.

Tvoreć abetky u її grafičnomu vymiri

Golovnoju u tvorčosti mytcja bula robota nad grafičnoju serijeju «Ukraїnśka abetka». U 15 arkušah «Abetky» Narbut demonstruje velyku, ridkisnu riznomanitnisť pryjomiv, ščo daly zmogu v čorno-bilyh grafičnyh arkušah vtilyty nezličennu kiľkisť personaživ, peredaty začaruvannja ukraїnśkoju pryrodoju. Cju robotu bulo vyznano spravžnim šedevrom.

Stvoryv hudožnyk takož i čyslenni obkladynky i zastavky do knyg, zokrema do «Antologiї» Mykoly Zerova, do žurnaliv «Naše mynule», «Mystectvo», iljustraciї do «Eneїdy» Ivana Kotljarevśkogo.

Uperše v Ukraїni vin stavyv i praktyčno vyrišuvav zavdannja kompleksnogo oformlennja knygy. Obrazy, vidtvoreni Narbutom v knyžkah ta žurnalah, buly v kožnomu domi. Dorobok hudožnyka v galuzi šryftu stav vyražennjam epohy i na dovgi roky napered vyznačyv rozvytok ćogo vydu mystectva v Ukraїni. Vlasnymy tvoramy Georgij Narbut dav tvorčyj zapovit nastupnym pokolinnjam ukraїnśkyh grafikiv.

Ukraїnśki groši Narbuta

Georgij Narbut stvoryv eskizy ukraїnśkyh grošej tŕoh osnovnyh nominaliv. Drukuvalysja vony v Berlini, zvidky їh dostavljaly v Ukraїnu litakamy. Pracjujučy nad maljunkom peršogo ukraїnśkogo grošovogo znaka, Georgij Ivanovyč ne kopijuvav najavnyh banknot, a stvoryv osoblyvyj glyboko nacionaľnyj maljunok u styli ukraїnśkogo baroko.

Čytajte takož: Ukraїnka stvoryla dyzajn kolekcijnoї monety kanadśkyh dolariv

Stvoreni kupjury otrymaly vysoku ocinku vid najkvalifikovanišyh majstriv drukarstva z Franciї i Nimeččyny, tomu narbutivśki banknoty možna vvažaty i hudožnimy tvoramy. V peršij ukraїnśkij banknoti lyše na odnij zi storin Narbut vykorystav 9 variantiv oryginaľnogo šryftu.

1919 roku urjad Dyrektoriї pid natyskom voroga pereїhav z Kyjeva do Kam’jancja-Podiľśkogo, jakyj stav faktyčno stolyceju Ukraїny. Kerivnyctvo Deržbanku uhvaljuje drukuvaty v misti groši. Drukarnja rozmiščuvalasja v nynišnim budynku industriaľnogo koledžu, Deržavna skarbnycja — v budynku koledžu kuľtury ta mystectv. U Kam’janci-Podiľśkomu bulo vypuščeno v obig tak zvani dumśki groši, tobto misceva grošova odynycja, a takož banknota za rysunkom Narbuta, proekt jakoї zrobleno 1918 roku.

Najcinnišoju vvažajeťsja eskiz Narbutovoї banknoty, na jakij zobraženo molodu ukraїnśku seljanku zi snopom pšenyci ta čolovika u fartuhu, ščo spyrajeťsja na molot, — symvol ukraїnśkogo robitnyctva, v obramlenni vinka z kvitiv, plodiv, ovočiv, pšenyci. Na zvorotnomu boci — tryzub u lavrovomu vinku.

 

U 2006 roci Nacionaľnyj bank Ukraїny vypustyv pam’jatnu monetu nominalom 2 gryvni, prysvjačenu 120–riččju z dnja narodžennja G.I. Narbuta, a poštoju Ukraїny ta vydavnyctvom «Marka Ukraїny» bulo zrobleno vypusk komemoratyvnoї poštovoї marky z nagody juvileju mytcja.

I nasamkineć proponujemo našym čytačam pereviryty znannja dejakyh faktiv iz biografiї vydatnogo ukraїnśkogo grafika:

A jakščo vy hočete projty šče testy, zverniť uvagu na naše opytuvannja10 faktiv pro hudožnyka, kotryj stvoryv perši groši Ukraїny 1Jakyj vy Ševčenko? do dnja narodžennja Tarasa Ševčenka.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: