fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

Na osvitu ukraїnciv u 2018 roci vydilyly 217,5 mlrd grn

На освіту українців у 2018 році виділили 217,5 млрд грн
Kabinet ministriv shvalyv proekt deržavnogo bjudžetu na 2018 rik. Vytraty na osvitu v 2018 roci zrostuť na 18,3% (na 33,7 mlrd grn) — do 217,5 mlrd grn. Na časi detaľno diznatysja na ščo same piduť košty
Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2018 рік. Витрати на освіту в 2018 році зростуть на 18,3% (на 33,7 млрд грн) — до 217,5 млрд грн. На часі детально дізнатися на що саме підуть кошти
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Міністерство освіти стверджує, що бюджет на наступний рік включає усі видатки, необхідні на запуск Нової української школи, яка стартує у 2018-2019 навчальному році. Зокрема, йдеться про кошти на плановане підвищення зарплат вчителям, їхнє навчання та створення нового освітнього простору. Як розподілять кошти на освіту та науку. Школа У бюджеті передбачено збільшення видатків на середню освіту. Освітня субвенція зросте з 52 до 61 млрд, тобто на 16 %. Саме з неї виділяються кошти на заробітну плату педагогічним працівникам у школах (утримання технічних працівників, плата за комунальні послуги та інші видатки на утримання шкіл, як і минулого року, фінансуватимуться з місцевих бюджетів). Уряд планує підняти зарплати вчителів на 25%. Окрема субвенція у розмірі 504 млн грн виділяється на навчання дітей з особливими потребами. Кошти на підвищення енергоефективності шкіл, закупівлю меблів та обладнання, створення Національно освітньої онлайн-платформи, а також навчання вчителів за новим Державним стандартом початкової освіти складуть 1,4 млрд грн. Профтехучилища Профтехи отримають 100 млн грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази. Ще 120 млн (стільки ж, скільки і минулого року) на ті спеціальності, які мають загальнодержавне значення. Решту видатків ПТНЗ будуть фінансувати з місцевих бюджетів. Коледжі та технікуми  Стаття 24 проекту бюджету передає понад 400 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у комунальну власність та переводить їх фінансування на місцеві бюджети. Ті заклади, які не мають окремих юридичних осіб та захочуть залишитись у структурі університетів будуть фінансуватись за рахунок останніх. Фінансування вищої освіти Пропонується визначити, що фінансування поділяється за формулою, яка має враховувати кількість студентів, співвідношення вартості освітніх послуг на різних спеціальностях та ступенях, бали ЗНО вступників, а також показники якості освітньої та наукової діяльності ВНЗ. Конкретну формулу має визначити Кабінет міністрів. в. Загалом на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації (разом зі стипендіями) припадатиме 26,85 млрд грн, з них лише 14,9 млрд грн — у віданні Міносвіти. Стипендії Уряд пропонує зменшити видатки на соціальні стипендії більше ніж на третину з 992 до 631 млн грн. По-перше, швидше за все повязано із перенесенням фінансування ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (включно із стипендіями) на місцеві бюджети. Видатки на академічну стипендію під Міносвіти пропонують скоротити на 21% з 3,98 до 3,16 млрд грн. Тут основною причиною стало перенесення фінансування ВНЗ І-ІІ рівня акредитації на місцеві бюджети. Наука Всього на видатки, пов’язані з дослідженнями, у 2017 році виділять 7,36 млрд грн, які розподілені між 28 розпорядниками. Левова частка цих коштів спрямовується до НАН, МОН та галузевих академій. Також збільшено кошти, які підуть на дослідження, які проводять ВНЗ — 698 млн грн, збільшено внесок за участь у програмі Горизонт 2020 — 32 млн грн та фінансування для Антарктичної станції Академік Вернадський — 72,4 млн грн.
26.09.2017,10:41
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

Ministerstvo osvity stverdžuje, ščo bjudžet na nastupnyj rik vključaje usi vydatky, neobhidni na zapusk Novoї ukraїnśkoї školy, jaka startuje u 2018-2019 navčaľnomu roci. Zokrema, jdeťsja pro košty na planovane pidvyščennja zarplat včyteljam, їhnje navčannja ta stvorennja novogo osvitńogo prostoru.

Jak rozpodiljať košty na osvitu ta nauku

  • Škola

U bjudžeti peredbačeno zbiľšennja vydatkiv na serednju osvitu. Osvitnja subvencija zroste z 52 do 61 mlrd, tobto na 16 %. Same z neї vydiljajuťsja košty na zarobitnu platu pedagogičnym pracivnykam u školah (utrymannja tehničnyh pracivnykiv, plata za komunaľni poslugy ta inši vydatky na utrymannja škil, jak i mynulogo roku, finansuvatymuťsja z miscevyh bjudžetiv). Urjad planuje pidnjaty zarplaty včyteliv na 25%. Okrema subvencija u rozmiri 504 mln grn vydiljajeťsja na navčannja ditej z osoblyvymy potrebamy. Košty na pidvyščennja energoefektyvnosti škil, zakupivlju mebliv ta obladnannja, stvorennja Nacionaľno osvitńoї onlajn-platformy, a takož navčannja včyteliv za novym Deržavnym standartom počatkovoї osvity skladuť 1,4 mlrd grn.

  • Proftehučylyšča

Proftehy otrymajuť 100 mln grn u vygljadi subvenciї miscevym bjudžetam na modernizaciju ta onovlennja materiaľno-tehničnoї bazy. Šče 120 mln (stiľky ž, skiľky i mynulogo roku) na ti speciaľnosti, jaki majuť zagaľnoderžavne značennja. Reštu vydatkiv PTNZ buduť finansuvaty z miscevyh bjudžetiv.

  • Koledži ta tehnikumy 

Stattja 24 proektu bjudžetu peredaje ponad 400 VNZ I-II rivnja akredytaciї u komunaľnu vlasnisť ta perevodyť їh finansuvannja na miscevi bjudžety. Ti zaklady, jaki ne majuť okremyh jurydyčnyh osib ta zahočuť zalyšytyś u strukturi universytetiv buduť finansuvatyś za rahunok ostannih.

  • Finansuvannja vyščoї osvity

Proponujeťsja vyznačyty, ščo finansuvannja podiljajeťsja za formuloju, jaka maje vrahovuvaty kiľkisť studentiv, spivvidnošennja vartosti osvitnih poslug na riznyh speciaľnostjah ta stupenjah, baly ZNO vstupnykiv, a takož pokaznyky jakosti osvitńoї ta naukovoї dijaľnosti VNZ. Konkretnu formulu maje vyznačyty Kabinet ministriv. v. Zagalom na pidgotovku kadriv ta pidvyščennja kvalifikaciї (razom zi stypendijamy) prypadatyme 26,85 mlrd grn, z nyh lyše 14,9 mlrd grn — u vidanni Minosvity.

  • Stypendiї

Urjad proponuje zmenšyty vydatky na sociaľni stypendiї biľše niž na tretynu z 992 do 631 mln grn. Po-perše, švydše za vse pov’jazano iz perenesennjam finansuvannja VNZ I-II rivnja akredytaciї (vključno iz stypendijamy) na miscevi bjudžety. Vydatky na akademičnu stypendiju pid Minosvity proponujuť skorotyty na 21% z 3,98 do 3,16 mlrd grn. Tut osnovnoju pryčynoju stalo perenesennja finansuvannja VNZ I-II rivnja akredytaciї na miscevi bjudžety.

  • Nauka

Vśogo na vydatky, pov’jazani z doslidžennjamy, u 2017 roci vydiljať 7,36 mlrd grn, jaki rozpodileni miž 28 rozporjadnykamy. Levova častka cyh koštiv sprjamovujeťsja do NAN, MON ta galuzevyh akademij. Takož zbiľšeno košty, jaki piduť na doslidžennja, jaki provodjať VNZ — 698 mln grn, zbiľšeno vnesok za učasť u programi Goryzont 2020 — 32 mln grn ta finansuvannja dlja Antarktyčnoї stanciї «Akademik Vernadśkyj» — 72,4 mln grn.

Teğy: nauka, osvita, urjad
Džerelo: CEDOS

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: