fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

5 faktiv pro energetyčnu strategiju Ukraїny do 2035 roku

5 фактів про енергетичну стратегію України до 2035 року
Ukraїnśkyj urjad zatverdyv Energetyčnu strategiju do 2035 roku. Vže iz tyh cyfr ta tez, jaki buly opryljudneni, možna zrozumity, jakoju bude energetyčnyj sektor v Ukraїni — i na jaki pokaznyky ta tehnologiї v energetyci varto orijentuvatysja
Український уряд затвердив Енергетичну стратегію до 2035 року. Вже із тих цифр та тез, які були оприлюднені, можна зрозуміти, якою буде енергетичний сектор в Україні — і на які показники та технології в енергетиці варто орієнтуватися
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  У програмі змін в енергетиці є як амбітні заяви, так і доволі скромні плановані показники. Оскільки не до кінця зрозуміло, якою буде загальна економічна стратегія уряду (поточного чи прийдешнього), можемо говорити лише про орієнтири для джерел отримання енергії — а вони наразі є наступними. Енергоємність ВВП скоротиться. Серед планів, окреслених урядом, — зниження енергоємності ВВП. Це – макроекономічний показник, який висвітлює рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту у тоннах нафтового еквіваленту. Саме цей показник уряд хоче скоротити більше ніж удвічі до 2035 року. Для порівняння: у 2015 році енергоємність ВВП складала 0,24 т.н.е./$1 тис. У 2025 році цей індикатор має становити 0,18 т.н.е./$1 тис. А вже у 2035 році — 0,13 т.н.е./$1 тис. Політика на зменшення втрат. Чи не головна проблема у сучасній енергетиці України — втрати в мережах. Якщо поточні втрати в електричних мережах складають понад 12%, то у 2025 році планується їх скорочення 9%. До 2035 року втрати мають скласти менше 7,5%. Аналогічні амбітні плани має уряд і щодо втрат у теплових мережах. Зараз тепло йде в нікуди у понад 20% випадків (а інколи і більше). За планом до 2025 року ці витрати мають скоротитися до 13%. А в 2035-му заплановано, що втрат буде менше 10%. Аварійні мережі взагалі планують радикально змінити — із 20% до 1%. Європейський курс. Уряд планує продовжити інтеграцію української енергетичної системи у європейську. Також буде залучено інвестиції для оновлення інфраструктури, створення конкурентних ринків для всіх типів енергоносіїв. За планом,  споживач зможе вільно обрати постачальника послуг і кращий пакет пропонованих послуг та цін. Читатйте також: Світова енергетика в цифрах — що варто знати про 2017-2040 роки. Також передбачено запровадити ще один загальноєвропейський тренд — відмову від панування викопних джерел. Уряд пропонує змінити співвідношення із 96% енергії з викопних джерел і лише 4% – з відновлюваних на пропорцію 75/25 % до 2025 року. Відмова від вугілля як локомотиву енергетики. Чи не головним енергоносієм довгий час в Україні залишалося вугілля. Тепер частка вугілля у загальному первинному постачанні енергії зменшиться з 30% до 12,5%, біомаси збільшиться з 2,2% до 11,5%. Є також плани щодо альтернативної енергетики. Надходження від сонячних електростанцій та вітряків зросте з 0,1% до 10%. Важливу роль надалі відіграватиме ядерна енергетика, а також енергія води та вітру. Ці напрямки генерують найменшу кількість викидів парникових газів. Проте загальні пропорції все ще залишатимуться на користь традиційних енергетичних джерел. У 2025 році частка атомної енергетики скоротиться з 56% до 48%. ТЕС і ТЕЦ вироблятимуть не 39%, а 32% енергії. Додаткові кроки для коригування енергетичної стратегії. Важливо зауважити, що всі наміри, передбачені стратегією, потребують комплексних рішень та злагодженої роботи усіх органів влади. При цьому загальноекономічна стратегія має бути вибудована у відповідності до цілей енергетичної — інакше розбалансованості не уникнути. Всі кроки щодо модернізації та заміни тиж же тепломереж чи електричних комунікацій мають бути підтримані на рівні нижньої та середньої виконавчої ланки — інакше амбітні плани так і залишаться планами.
29.08.2017,11:07
0
Unsplash
Реклама 👇 Замовити

U programi zmin v energetyci je jak ambitni zajavy, tak i dovoli skromni planovani pokaznyky. Oskiľky ne do kincja zrozumilo, jakoju bude zagaľna ekonomična strategija urjadu (potočnogo čy pryjdešńogo), možemo govoryty lyše pro orijentyry dlja džerel otrymannja energiї — a vony narazi je nastupnymy.

Energojemnisť VVP skorotyťsja

Sered planiv, okreslenyh urjadom, — znyžennja energojemnosti VVP. Ce – makroekonomičnyj pokaznyk, jakyj vysvitljuje riveń vytrat palyvno-energetyčnyh resursiv na odynycju vyroblenogo valovogo vnutrišńogo produktu u tonnah naftovogo ekvivalentu. Same cej pokaznyk urjad hoče skorotyty biľše niž udviči do 2035 roku.

Dlja porivnjannja: u 2015 roci energojemnisť VVP skladala 0,24 t.n.e./$1 tys. U 2025 roci cej indykator maje stanovyty 0,18 t.n.e./$1 tys. A vže u 2035 roci — 0,13 t.n.e./$1 tys.

Polityka na zmenšennja vtrat

Čy ne golovna problema u sučasnij energetyci Ukraїny — vtraty v merežah. Jakščo potočni vtraty v elektryčnyh merežah skladajuť ponad 12%, to u 2025 roci planujeťsja їh skoročennja 9%. Do 2035 roku vtraty majuť sklasty menše 7,5%.

Analogični ambitni plany maje urjad i ščodo vtrat u teplovyh merežah. Zaraz teplo jde «v nikudy» u ponad 20% vypadkiv (a inkoly i biľše). Za planom do 2025 roku ci vytraty majuť skorotytysja do 13%. A v 2035-mu zaplanovano, ščo vtrat bude menše 10%. Avarijni mereži vzagali planujuť radykaľno zminyty — iz 20% do 1%.

Jevropejśkyj kurs

Urjad planuje prodovžyty integraciju ukraїnśkoї energetyčnoї systemy u jevropejśku. Takož bude zalučeno investyciї dlja onovlennja infrastruktury, stvorennja konkurentnyh rynkiv dlja vsih typiv energonosiїv. Za planom,  spožyvač zmože viľno obraty postačaľnyka poslug i kraščyj «paket» proponovanyh poslug ta cin.

Čytajte takož: Svitova energetyka v cyfrah — ščo varto znaty pro 2017-2040 roky

Takož peredbačeno zaprovadyty šče odyn zagaľnojevropejśkyj trend — vidmovu vid panuvannja vykopnyh džerel. Urjad proponuje zminyty spivvidnošennja iz 96% energiї z vykopnyh džerel i lyše 4% – z vidnovljuvanyh na proporciju 75/25 % do 2025 roku.

Vidmova vid vugillja jak «lokomotyvu» energetyky

Čy ne golovnym energonosijem dovgyj čas v Ukraїni zalyšalosja vugillja. Teper častka vugillja u zagaľnomu pervynnomu postačanni energiї zmenšyťsja z 30% do 12,5%, biomasy zbiľšyťsja z 2,2% do 11,5%. Je takož plany ščodo aľternatyvnoї energetyky. Nadhodžennja vid sonjačnyh elektrostancij ta vitrjakiv zroste z 0,1% do 10%. Važlyvu roľ nadali vidigravatyme jaderna energetyka, a takož energija vody ta vitru. Ci naprjamky generujuť najmenšu kiľkisť vykydiv parnykovyh gaziv.

Prote zagaľni proporciї vse šče zalyšatymuťsja na korysť tradycijnyh energetyčnyh džerel. U 2025 roci častka atomnoї energetyky skorotyťsja z 56% do 48%. TES i TEC vyrobljatymuť ne 39%, a 32% energiї.

Dodatkovi kroky dlja koryguvannja energetyčnoї strategiї

Važlyvo zauvažyty, ščo vsi namiry, peredbačeni strategijeju, potrebujuť kompleksnyh rišeń ta zlagodženoї roboty usih organiv vlady. Pry ćomu zagaľnoekonomična strategija maje buty vybudovana u vidpovidnosti do cilej energetyčnoї — inakše rozbalansovanosti ne unyknuty. Vsi kroky ščodo modernizaciї ta zaminy tyž že teplomerež čy elektryčnyh komunikacij majuť buty pidtrymani na rivni nyžńoї ta seredńoї vykonavčoї lanky — inakše ambitni plany tak i zalyšaťsja planamy.

Džerelo: «ProZahid»

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: